ALGEMENE VOORWAARDEN – STADSIMKERIJ SOET HEEM TE AMSTERDAM
Annemieke Timmerman, T: 06 10981271, E: imkermiek@gmail.com, W: www.soetheem.nl
Post- en bezoekadres: Donker Curtiusstraat 2-K, 1051 JN Amsterdam
KvK 65 959 728, BTW NL 00155 7093 B20, IBAN NL 08 ASNB 0707 28 5151, BIC ASNB NL 21
Versie 2021 0109 d.d. 9 januari 2021


1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Soet Heem
de imker en de stadsimkerij waarmee u een overeenkomst sluit.

1.2. Opdrachtgever
de natuurlijke- of rechtspersoon, die deze algemene voorwaarden heeft
aanvaard en/of die een levering afneemt. Een opdrachtgever kan
consument of deelnemer aan een activiteit zijn, een zelfstandig ondernemer
of een bedrijf, organisatie, vereniging, stichting, etc

1.3. Vraag
aankoop, bestelling, order, inschrijving voor deelname aan een activiteit of
cursus, verzoek om koop of huur van producten, diensten of goederen,
bepaald maatwerk, etc.

1.4. Aanbod
producten, diensten en goederen die Soet Heem aanbiedt

1.5. producten
honing, was, propolis, stuifmeel, overige bijenproducten; bewerkingen
daarvan als waskaars, zalf, etc; aanverwante artikelen als beplanting,
voedsel, geneesmiddel voor bijen, uitvindingen voor imkers, etc.

1.6. diensten
activiteiten als cursus, workshop, lezing, training, etc voor kinderen of
volwassenen; adviseren over bijen en beplanting; tuininrichting en tuinaanleg,
onderhoud, beheer, opstellen van plannen en/of begrotingen, voorbereiden en
uitvoeren van werkzaamheden; leveren van bestellingen, etc

1.7. goederen
te leen of te huur, waaronder levend materiaal als bijenvolken en planten,
zaken als producten, behuizing, demonstratiekasten, korven, materialen,
gereedschappen, imkersattributen en -accessoires, (tijdelijke) inrichting
marktkraam, standbouw, beurs, expositie, tentoonstelling, etc

1.8. Overeenkomst
afspraak, mondeling (persoonlijk, telefonisch) en/of schriftelijk (op papier,
elektronisch/digitaal), tussen Soet Heem en Opdrachtgever.

1.9. Oplevering
overdracht van een gerealiseerd aanbod van Soet Heem naar

Opdrachtgever, schriftelijke mededeling daarvan en afname, aanvaarding en
ingebruikname van het gerealiseerde aanbod door de Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid, vindplaats, werking
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat Soet Heem doet en op
elke overeenkomst die tussen Soet Heem en Opdrachtgever wordt gesloten.
2.2. Bepalingen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Op www.soetheem.nl worden de Algemene
Voorwaarden gepubliceerd. Soet Heem attendeert ieder die er belang bij heeft op de van
toepassing zijnde Algemene Voorwaarden onder vermelding van de versie.
2.3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien op
onderdelen wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4. Het aanvaarden van een aanbod dan wel het doen van een inschrijving, bestelling of betaling
houdt in dat de Opdrachtgever akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

2.5. Indien enige bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechter nietig wordt geacht
of aan de andere kant als niet bindend wordt beschouwd, dan blijven de overige bepalingen
van deze voorwaarden onverkort van kracht.

3. Aanbod, prijsopgave, offerte, totstandkoming en wijziging overeenkomst
3.1. Soet Heem brengt grotere aanbiedingen en offertes op papier of elektronisch uit na overleg
met de (potentieel) Opdrachtgever over de vraag en wensen. In normale gevallen heeft een
Opdrachtgever 2 weken bedenktijd om te bepalen of hij/zij de bestelling of inschrijving voor
een activiteit definitief wil maken. Bij spoedeisende omstandigheden wordt een mondelinge
afspraak zo snel mogelijk op schrift gesteld richting Opdrachtgever.
3.2. Een aanbod van Soet Heem is zo volledig mogelijk en bevat naast een datum de concrete
beschrijving en prijsopgave van producten, diensten en goederen, indicatie van start, duur en
oplevering, eventuele kosten gemoeid met het aanbod, de voorbereiding en het ontwerp,
uitvoering voor aanneemsom of in regie, richtprijs voor meer- of minderwerk. Voor zover van
tevoren is in te schatten worden heffingen en extra kosten als milieuheffingen en reis- en
transportkosten apart benoemd, net als eventuele administratie- en verzendkosten en kosten
voor bijvoorbeeld import en/of inklaring of voor export en/of verzending naar buitenland. De
factuur vermeldt wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
3.3. In overeenkomsten voor bepaalde tijd (o.a. onderhoudscontracten, huur bijenvolken voor
onder meer bestuiving) kunnen na sluiten van de overeenkomst nog aanvullende afspraken
worden gemaakt, afgestemd op locatie en opdrachtgever. Bijvoorbeeld ten aanzien van borg
sleutels, toegankelijkheid, specifieke kostenverdelingen, inrichting van de standplaats,
drachtplantverbetering, gebruik tuin- en imkergereedschap, moment en wijze van plaatsing en
verwijdering, beroeren van de volken, bijplaatsen van andere volken, gebruik van
gewasbeschermings- en andere tuinmiddelen, ingrijpende werkzaamheden op of rond de
standplaats, evaluatie en verlenging, overdracht of beëindiging van de overeenkomst, etc.
3.4. Elke aanbieding en offerte geldt zolang de voorraad strekt of tot aan de start van een activiteit
of werk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen. De overeenkomst
komt tot stand zodra de Opdrachtgever het aanbod bij voorkeur schriftelijk heeft
geaccepteerd.
3.5. Prijsopgaves en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.
In geval van specifieke aanbiedingen, die geldig zijn gedurende een bepaalde periode, voor
een bepaalde partij of in een bijzonder geval, kan bij een volgende of andere overeenkomst
evenmin aanspraak worden gemaakt op eerder genoemde prijzen.

3.6. Soet Heem is gerechtigd bestellingen of inschrijvingen te weigeren, om bepaalde
voorwaarden te verbinden en om aanvullende informatie op te vragen. Bij weigering van een
bestelling of inschrijving volgt mededeling daarvan onder vermelding van de reden.

3.7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Soet Heem niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.8. Kennelijke fouten of verschrijvingen in de prijsopgaves, offertes of overeenkomsten van Soet
Heem ontheffen haar van de nakomingsplicht en van eventuele daaruit voortvloeiende
verplichtingen tot schadevergoeding, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
3.9. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeenkomst gewijzigd of
aangevuld moet worden, dan informeert Soet Heem zo snel mogelijk de Opdrachtgever. In
onderling overleg gaan partijen dan over tot aanpassing van de overeenkomst.

4. Uitvoering van de overeenkomst, afwijkingen, transport, oplevering
4.1. Een deelnemer aan een activiteit van Soet Heem is verplicht om tijdig aanwezig te zijn, om de
voor de activiteit benodigde imkersattributen en dergelijke bij zich te hebben (voor zover niet
ter plekke door Soet Heem ter beschikking gesteld) en om zich gedurende de activiteit correct
te gedragen en de andere deelnemers niet te hinderen.
4.2. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens en instructies aan Soet Heem, die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor uitvoering.
4.3. Soet Heem beschrijft naar beste eer en geweten inzet van derden, invulling van creatieve
vrijheid, termijnbepalingen en dergelijke in prijsopgaves, offertes en overeenkomsten. Grote
afwijkingen hiervan in de uitvoering worden zo snel mogelijk aan Opdrachtgever voorgelegd.
4.4. Meer- en minderwerk (wijzigingen in de overeenkomst met hogere, respectievelijk lagere prijs
tot gevolg) worden van tevoren schriftelijk vastgelegd. Soet Heem voert deze werkzaamheden
pas na akkoord van Opdrachtgever uit.
4.5. Informatie, beschrijvingen, afbeeldingen, proefexemplaren, termijnen, maten, gewichten,
kleuren, rendementen, persoonlijk vermeld of op schrift verstrekt, worden zo nauwkeurig
mogelijk (weer)gegeven. Indien oplevering of aanvaarding afwijkt van het aanbod, dan komen
geringe afwijkingen niet voor rekening en risico van Soet Heem.
4.6. Beschreven fasering in levering en spreiding van werkzaamheden worden zoveel mogelijk
opgevolgd, doch zijn niet bindend. Bij gefaseerde betaling is Soet Heem niet verplicht tot
uitvoering van de volgende fase zolang een vorig werk niet is betaald.
4.7. Indien partijen overeenkomen dat Soet Heem het transport van de producten en goederen
verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies, diefstal of schade tijdens het transport
voor rekening van de Opdrachtgever.
4.8. Producten en goederen gelden als geleverd, zodra Soet Heem de Opdrachtgever ervan in
kennis heeft gesteld dat de zaken op een met name genoemd adres klaar staan. Vanaf het
moment van levering komen de zaken voor risico van Opdrachtgever.
4.9. Producten en goederen gelden als geretourneerd, zodra Soet Heem de Opdrachtgever ervan
in kennis heeft gesteld dat de zaken zijn aangekomen op terrein of in gebouw van Soet Heem.
Vanaf het moment van retourneren komen de zaken voor risico van Soet Heem.
4.10. Zo snel mogelijk na voltooiing zullen Soet Heem en Opdrachtgever bij voorkeur samen
product, dienst of goed inspecteren en eventuele gebreken bespreken en aantekenen.

5. Prijzen, facturering, betaling, bestelling, verzuim en incasso
5.1. Betaling geschiedt in euro’s. In offerte en factuur worden de bedragen genoemd exclusief
omzetbelasting (BTW) en inclusief geldende BTW-percentages. Tussentijdse prijswijzigingen
voorvloeiend uit de wet kunnen worden doorberekend.
5.2. Betaling van bestellingen geschiedt contant, via directe overmaking naar het
bankrekeningnummer van de eigenaar van Soet Heem, of middels een factuur onder
vermelding van factuurnummer en omschrijving.
5.3. Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden
gedurende een uur door één persoon. Soet Heem brengt aan de opdrachtgever het totaal
aantal uren in rekening dat stadsimkerij Soet Heem voor opdrachtgever werkzaam is geweest,
met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
5.4. Soet Heem heeft steeds het recht om zekerheid voor de betaling of vooruitbetaling te
verlangen, onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Wordt vooruitbetaling
geweigerd, dan is Soet Heem bevoegd de overeenkomst te ontbinden en om bijvoorbeeld
producten niet te verzenden of om een gereserveerde plek voor een activiteit of een
gereserveerd bijenvolk door te geven aan een andere belangstellende. De Opdrachtgever is
aansprakelijk voor daaruit voor Soet Heem voortvloeiende schade.
5.5. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders overeen
gekomen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering op Soet Heem te
verrekenen met de door Soet Heem in rekening gebrachte bedragen.
5.6. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Als Opdrachtgever
met enige betaling in gebreke blijft, is Soet Heem gerechtigd (de uitvoering van) de
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan
wel te ontbinden.

5.7. Bij in gebreke blijven hanteert Soet Heem standaard de volgende procedure:
1e herinnering, factuurbedrag + 2,50 euro; 2e herinnering, factuurbedrag + 10,00 euro.
Na 2 herinneringen geeft Soet Heem de betaalopdracht uit handen aan een incassobureau.
5.8. De Opdrachtgever is jegens Soet Heem gehouden om incasso- en andere kosten te
vergoeden die voortvloeien uit geen- of niet-tijdige betaling, onverminderd het recht van Soet
Heem om schadevergoeding te vorderen, rente in rekening te brengen en overige rechten.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1. Alle door Soet Heem te leveren en geleverde producten blijven eigendom van Soet Heem,
totdat Opdrachtgever het verschuldigde heeft voldaan. Naast koopprijs is daarbij inbegrepen:
vergoeding van kosten, rente en schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
6.2. In overeenkomsten voor bepaalde tijd zijn en blijven de goederen die te leen of te huur zijn,
eigendom van Soet Heem. Het risico inzake deze goederen gaat over op de Opdrachtgever
op het moment dat de goederen bij Soet Heem zijn afgehaald of als de goederen op het
opgegeven adres zijn geleverd.
6.3. De Opdrachtgever is gehouden om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen
met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Soet Heem te bewaren.
6.4. Zolang het eigendom van het geleverde niet is overgegaan op de Opdrachtgever, mag deze
hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet aan derden doorverkopen, verpanden of
op enige andere wijze bezwaren.
6.5. Indien de Opdrachtgever met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Soet
Heem tekort schiet of Soet Heem goede grond heeft hiervoor te vrezen, is Soet Heem
gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen. Na
terugneming zal de Opdrachtgever worden gecrediteerd voor het overeengekomen bedrag,
vermeerderd met de kosten die voor Soet Heem uit de terugneming voortvloeien.
6.6. De Opdrachtgever zal medewerking verlenen en Soet Heem te allen tijde vrije toegang
verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen in eigendom van
Soet Heem en/of ter uitoefening van de rechten van - en zorgen door - Soet Heem.

7. Intellectuele eigendom
7.1. Soet Heem behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor, die haar toekomen op grond
van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Aan opdrachtgever is het
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende niet toegestaan
een cursus, plan of ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.
7.2. Het lesmateriaal dat is verstrekt tijdens een activiteit of cursus valt onder het auteursrecht. Het
is niet toegestaan dit aan derden door te geven, als dit wordt opgemerkt volgt onmiddellijke
verwijdering van de activiteit en worden juridische stappen overwogen.
7.3. Soet Heem heeft het recht de door uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt
vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Garantie, reclame
8.1. Indien Soet Heem aan de Opdrachtgever garantie verstrekt ten aanzien van geleverde of te
leveren producten, diensten of goederen, zal zij dit schriftelijk kenbaar maken. Bij ontbreken
van een schriftelijke kennisgeving kan de Opdrachtgever geen beroep doen op garantie,
onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
8.2. Bij ongerechtvaardigd beroep op een eventueel overeengekomen garantieregeling, heeft Soet
Heem het recht om kosten die uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de Opdrachtgever in
rekening te brengen conform gebruikelijke tarieven.
8.3. Eventuele garantieverplichtingen van Soet Heem vervallen als fouten, gebreken of
onvolkomenheden het gevolg zijn van onjuist of onzorgvuldig gebruik of ondeskundig beheer
door Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden.
8.4. Garantieverplichtingen vervallen eveneens bij van buiten komende oorzaken als bijvoorbeeld
brand- of water-schade en ook als Opdrachtgever of een derde zonder toestemming van Soet
Heem wijzigingen in de door Soet Heem geleverde producten of goederen heeft aangebracht.
8.5. Vanaf 2 weken na oplevering kan door de Opdrachtgever niet meer gerechtvaardigd worden
gereclameerd. Tevens vervalt het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of
vervanging van het product of schadevergoeding.

9. Overmacht en opschorting
9.1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van Soet Heem als
bijvoorbeeld plaatsen van bijenvolken of aanleggen van beplanting worden opgeschort,
zonder dat verplichting tot schadevergoeding bestaat. Na 3 maanden kan elk der partijen de
overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden.
9.2. Bij overmacht neemt Soet Heem na 3 maanden contact op met de Opdrachtgever om een
afspraak te maken over het vervolg van de uitvoering. Soet Heem heeft het recht plaatsing
van bijen en aanleg van beplanting, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn
geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar haar oordeel in het kader van het bijenwelzijn
en hergroei van beplanting noodzakelijk is.
9.3. Bij overmacht of uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden binnen 4 weken na
oplevering vergoedt Soet Heem de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de
prijs van die levende materialen, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het
geleverde relevante levende materiaal.
9.4. Onder het in dit artikel benoemd begrip ‘overmacht’ vallen niet-toerekenbare tekortkomingen
en onvoorziene omstandigheden, die buiten schuld of toedoen van Soet Heem zijn ontstaan,
zowel bij Soet Heem als bij toeleveringsbedrijven, waaronder: ernstige storing in het bedrijf,
terreinomstandigheden, klimatologische en weersomstandigheden, inkrimping van de
productie, vijandelijkheden, vertragingen of fouten in transport of levering door derden, etc.
9.5. Indien Soet Heem bij het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het
reeds geleverde en het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

10. Annulering, retournering, ontbinding en beëindiging
10.1. Ontbinding van de overeenkomst door een Opdrachtgever kan alleen schriftelijk. Bij
annulering tot 4 weken voor aanvang van een activiteit of levering worden geen kosten in
rekening gebracht. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang wordt 50 % van het
factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang wordt
100 % van het factuurbedrag in rekening gebracht.
10.2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan slechts tussentijds worden opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 4 weken. Bij ontbinding van een
overeenkomst voor bepaalde tijd of staking van deelname aan een activiteit vindt geen
restitutie plaats.
10.3. Als naar het oordeel van Soet Heem onvoldoende belangstelling bestaat voor een activiteit,
dan is Soet Heem gerechtigd de activiteit te annuleren. Mocht dit nodig zijn, dan wordt dit
minstens 2 weken voor de geplande (eerste) bijeenkomst schriftelijk meegedeeld aan
Opdrachtgever(s), zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust.
10.4. Wanneer een activiteit geen doorgang kan vinden door ziekte van de docent, extreme
weersomstandigheden of overmacht, dan wordt naar een alternatieve datum gezocht of vind
restitutie van het factuurbedrag plaats.
10.5. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Soet Heem niet verplicht retourzendingen van
de Opdrachtgever te accepteren. Door retourzendingen in ontvangst te nemen, erkent Soet
Heem in geen geval de door Opdrachtgever opgegeven grond voor retourzending. Het risico
ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de Opdrachtgever, totdat de
producten door Soet Heem zijn gecrediteerd.
10.6. Soet Heem is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de
Opdrachtgever surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd
wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle
gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Soet Heem zal vanwege deze
beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11. Aansprakelijkheid, communicatie en bewijs
11.1. Soet Heem is op geen enkele manier aansprakelijk voor vertragingen, onduidelijkheden bij
bestellen, misverstanden en overige communicatie tussen de Opdrachtgever en Soet
Heem veroorzaakt door het gebruik van e-mail of andere communicatiemiddelen.
11.2. De website van Soet Heem kan koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het
beheer van Soet Heem vallen. Soet Heem is niet verantwoordelijk voor inhoud of naleving van
regels door de beheerders van die sites. Het opnemen of verzenden van links impliceert ook
niet dat Soet Heem goedkeuring hecht aan (delen van) de inhoud van sites.
11.3. Lesmateriaal is met de grootste zorgvuldigheid en naar beste eer en vermogen samengesteld.
Soet Heem acht zich niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden
en/ of onvolledigheden in het lesmateriaal, noch voor schade die voortvloeit door beslissingen
die zijn gebaseerd op informatie uit het lesmateriaal.
11.4. Deelname aan een activiteit van Soet Heem is op eigen risico. Soet Heem voelt zorgplicht
voor een veilige omgeving en spant zich in om goed toezicht te houden bij de activiteiten.
Instructies aan volwassen en minderjarige deelnemers wordt zo gegeven dat risico’s tot een
verantwoord minimum gereduceerd zijn. Soet Heem acht zich niet aansprakelijk voor enig
ongeval of letsel van een deelnemer tijdens of door het volgen van een activiteit. Omgang met
bijen en planten gebeurt op eigen risico en Soet Heem is niet aansprakelijk voor eventuele
allergische - of overgevoeligheidsreacties.
11.5. Ter bewustwording en ter erkenning deel te nemen op eigen risico kan gevraagd worden om
een ‘verklaring eigen risico’ te ondertekenen. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om aan te
geven dat zij extra begeleiding behoeven. Voor deelnemers jonger dan 18 jaar is naast eigen
ondertekening, ook ondertekening door een van de ouders nodig.
11.6. Soet Heem acht zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van
eigendommen en bezittingen van een deelnemer aan een activiteit.
11.7. Soet Heem is slechts aansprakelijk voor directe schade die Opdrachtgever lijdt, nooit voor
indirecte schade die Opdrachtgever ervaart, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade.
11.8. De Opdrachtgever dient schade waarvoor Soet Heem aansprakelijk wordt gehouden, zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na ontstaan van de schade aan Soet Heem te
melden. Gebeurt dit niet, dan vervalt het vergoedingsrecht van de schade. Bij aanvaarding
van gehele of gedeeltelijke aansprakelijkheid zal Soet Heem voor vervanging zorg dragen.
11.9. Indien Soet Heem aansprakelijk mocht zijn voor enige schade bij de uitvoering van een
overeenkomst, dan is de aansprakelijkheid van Soet Heem beperkt tot maximaal het bedrag
dat in de factuur staat vermeld (exclusief BTW), of tot het bedrag waarop de door Soet Heem
gesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Soet Heem
overeenkomstig de verzekering draagt.
11.10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming als opzet, bewuste roekeloosheid of
grove schuld van Soet Heem en haar personeel.
11.11. De administratie van Soet Heem geldt als volledig bewijs voor bestaan, inhoud en uitvoering
van een overeenkomst met een Opdrachtgever in een gerechtelijke procedure.

12. Vrijwaring
12.1. De Opdrachtgever vrijwaart Soet Heem voor aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Soet Heem
toerekenbaar is.
12.2. Indien Soet Heem in een voorkomend geval door derden mocht worden aangesproken, dan is
de Opdrachtgever gehouden Soet Heem zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld
al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
12.3. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is
Soet Heem, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en
schade aan de zijde van Soet Heem en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en
risico van de Opdrachtgever.

13. Klachten, geschillen
13.1. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient uitleg
van de bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
13.2. Opdrachtgever zal een klacht over een gebrekkige aanbieding of levering, zo volledig en
duidelijk mogelijk schriftelijk omschreven, indienen bij Soet Heem, binnen 2 weken nadat de
Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Na het
verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de
factuur te hebben goedgekeurd.
13.3. Soet Heem reageert binnen 2 weken inhoudelijk op een klacht. Als een inhoudelijke reactie
nog niet mogelijk is, laat Soet Heem dit binnen 2 weken aan de Opdrachtgever weten, en
geeft zij een termijn aan waarbinnen wel een inhoudelijk antwoord zal volgen.
13.4. Klachten betreffende uitvoering van de werkzaamheden of levering van diensten en producten
ontslaan de Opdrachtgever niet van betalingsverplichting en ook niet om de normale zorg in
acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van levering en/of
uitvoering.
13.5. Indien een klacht door Soet Heem gegrond wordt bevonden, dan is Soet Heem uitsluitend
verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de Opdrachtgever daarnaast
enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
13.6. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar
is voor een geschillenregeling of voor juridische stappen. Een volgende stap dient uiterlijk
binnen 1 jaar na de datum waarop Opdrachtgever de klacht heeft ingediend bij Soet Heem,
schriftelijk aanhangig te zijn gemaakt bij een volgende instantie.

14. Toepasselijk recht, slotbepalingen
14.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Soet Heem partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing en geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in Nederland.
14.2. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of
indien de Opdrachtgever haar of zijn woonplaats in het buitenland heeft.
14.3. Deze Algemene Voorwaarden worden met de offerte meegezonden op papier of via mail aan
Opdrachtgever. Met ondertekenen van de offerte sluit Opdrachtgever de overeenkomst en
bevestigt Opdrachtgever de algemene voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud
daarvan te hebben kennisgenomen en de toepasselijkheid daarvan te hebben erkend.