MILIEU MANIFEST – STADSIMKERIJ SOET HEEM TE AMSTERDAM
Annemieke Timmerman, T: 06 10981271, E: imkermiek@gmail.com, W: www.soetheem.nl
Post- en bezoekadres: Donker Curtiusstraat 2-K, 1051 JN Amsterdam
KvK 65 959 728, BTW NL 00155 7093 B20, IBAN NL 08 ASNB 0707 28 5151, BIC ASNB NL 21
Versie 2021 0109 d.d. 9 januari 20211. Toepasselijkheid, vindplaats, open dialoog
1.1. Dit Milieu Manifest is een beschrijving van principes en bepalingen, die verder reiken dan de
wettelijke eisen. Het is geen erkend keurmerk, Soet Heem geeft vrijwillig uitdrukking aan
voornemens en intenties die gelden voor alle locaties en activiteiten waarbij we betrokken zijn.
1.2. Soet Heem neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid door verstandig en weloverwogen
om te gaan met het milieu. Dit doen we voor de samenleving (onze medemensen, onszelf en
latere generaties), voor de dieren en planten en al wat nog meer leeft en bestaat.
1.3. Verantwoord en bewust handelen geldt in het bijzonder voor onze kerntaak. Die bestaat uit
‘het bedienen van honingbijen’ in twee betekenissen: enerzijds goede omgang met de bijen,
anderzijds dienstbaar zijn aan de bijen. De bijen en insecten in het algemeen zijn een indicator
voor het milieu, tenminste als wij onze zintuigen, hart en hoofd goed gebruiken. Zij laten ons
weten hoe de omgeving erbij staat en hoe het gesteld is met de duurzaamheid. Ieder is van
harte uitgenodigd om te komen kijken bij onze dieren, tuinen, de verwerking van producten en
overig werk. We zijn open over de milieu-impact die uitgaat van onze bedrijfsactiviteiten.
1.4. Bepalingen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Op www.soetheem.nl wordt het Milieu Manifest
gepubliceerd. Soet Heem attendeert ieder die er belang bij heeft actief op het van toepassing
zijnde Milieu Manifest.
1.5. Dit beleid is uitgangspunt bij al onze contacten en bij samenwerking met groene en te
vergroenen partijen. Het dient ter bescherming van milieu, leefbaarheid, biodiversiteit, arbeid
en welzijn van mens en dier. Het is intrinsiek verankerd bij stadsimkerij Soet Heem. Ter
inspiratie dienen namelijk de bijenkolonies: onze overtuiging is dat mensen kunnen komen tot
een betere kwaliteit van leven door begrip van – en respect voor – de levenswijze van bijen.

2. Duurzame kringloop
2.1. In het werk van stadsimkerij Soet Heem en bij contacten met de buitenwereld draait onze
levensstijl om het harmonisch geheel van welzijn, samenwerking en leefomgeving, waarin
groei van de stadslandbouw synoniem is voor de voortdurende cyclus van het leven.
2.2. Via regelmatige informatieverstrekking, educatie, opleidingen en verdere bijscholingen
bevorderen wij milieubewustzijn en -vaardigheden van onszelf, onze partners, toeleveranciers
en afnemers. We delen en vermenigvuldigen kennis en passen deze toe bij realisatie van
onze kleinschalige, zo zelfvoorzienend mogelijke activiteiten en projecten.
2.3. Onze woorden en daden zijn niet alleen gericht op vermijden en tegengaan van aantasting
van biodiversiteit, grondstoffen, milieu en klimaat. Wij vinden minstens zo belangrijk om
ecosystemen te herstellen en om de voedselvoorziening te verbeteren, als in een opgaande
spiraal. We gaan spaarzaam om met grondstoffen en energie en verspillen niks. We
vervaardigen duurzame producten, realiseren toegevoegde waarde en houden daarbij de hele
levenscyclus in het oog.
2.4. We trachten zo min mogelijk afval, lawaai en andere emissies te produceren en doen zo min
mogelijk aankopen, die na levensduur niet herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn.
2.5. Soet Heem scheidt voor 100% de eigen afvalstromen. Zo verwijderen we herbruikbare
artikelen, glas (honingpotjes), metaal, papier & karton, kunststof, lompen en groente- fruit- &
tuinafval (GFT wordt compost) uit een steeds kleiner wordende reststroom, die op
verantwoorde wijze wordt afgevoerd.
2.6. We ontwikkelen nieuwe methoden & technieken en toekomstgerichte concepten en proberen
die samen met anderen te realiseren. We controleren regelmatig en op alle vlakken of onze
richtlijnen toegepast worden en of ons beheerssysteem succesvol is.

3. De bijen
3.1. De honingbijen worden gerespecteerd zoals ze zijn, de verzorging van bijenvolken door de
imker is ondersteunend aan hun eigen, natuurlijke ontwikkeling.
3.2. De imker is vakkundig, zorgt ervoor dat de bijenvolken in een zo veilig, gezond en voedselrijk
mogelijke leefomgeving geplaatst worden en zet zich in voor optimalisering van het
ecosysteem. Voor het drachtgebied betekent dit, dat er voldoende beschutting, vruchtbare
grond, beplanting, hygiëne en schoon water beschikbaar is voor de bijen.
3.3. Bij verstoringen en voedselgebrek zal de imker de bijen beschermen door verstoring of
voedselgebrek op te heffen. Bij verminderde zelfredzaamheid en weerbaarheid van de bijen
zal de imker trachten de bijenvolken te helpen door hun gezondheid te bevorderen en
besmetting of ziekte te genezen. Eventueel benodigde geneesmiddelen zijn natuurvriendelijk
en conform richtlijnen vanuit vakorganisaties. Wij gebruiken geen antibiotica of andere
middelen waarvan bekend is dat ze niet goed zijn voor het milieu.
3.4. De imker kent het karakter en de eigenschappen van de volken. De imker behoudt de kracht
van de volken, verbetert oude volken en geeft ruimte aan verjonging. Bijenvolken in de stad
mogen natuurlijke neigingen uitleven, maar ze mogen geen overlast geven.
3.5. Ingrijpen in de ontwikkeling vindt voornamelijk plaats als reactie op oorzaken van buitenaf.
Zoals bijvoorbeeld het saneren van een volk na vergiftiging of het redden van bijen uit brand.
3.6. Door samen te werken met de natuur en een prestatiebevorderende omgeving te creëren en
te onderhouden dragen we bij aan overleven, voortbestaan en succes van onze bijenvolken.
Een eventueel overschot aan honing zien wij als geschenk van de bijen. Hierdoor bereiken we
de hoogst mogelijk kwaliteit van producten, diensten en leven voor mens en dier. Soms lijkt de
opbrengst lager dan in intensieve veehouderij, maar de producten zijn altijd (h)eerlijk.
3.7. Producten uit de bijenkast worden voor de oogst, voor zover vermijdbaar, niet vervuild met
zaken die er niet in horen (ongewenst residu). Na de oogst zijn er geen vreemde
toevoegingen (ongewenste menging). U weet wat u eet, namelijk wat er op het etiket staat.
3.8. De behuizing van de bijen bestaat voornamelijk uit natuurlijke materialen en het onderhoud
daarvan is milieuvriendelijk. Voor onderhoud en bij reiniging van materiaal en gereedschap
worden uitsluitend ecologische middelen toegepast. Het onderhoud wordt op correcte manier
uitgevoerd om een optimale levensduur te bereiken.

4. Lucht
4.1. Soet Heem is zich bewust van vervoersbewegingen en beperkt vervuilend transport. Bij
voorkeur verplaatsen we onszelf en vracht per fiets. De auto is tweedehands en energiezuinig
en wordt alleen ingezet om zwaardere lading over langere afstand te verplaatsen.
4.2. Wij streven korte lijnen na tussen consument en producent, bij voorkeur een fysieke straal van
zo’n 5 tot 10 km, net als bij de honingbijen.

5. Bodem, aarde
5.1. Op onze standplaatsen zetten wij zoveel mogelijk inheemse planten in, bij voorkeur soorten
die op minstens 3 manieren van constructieve betekenis zijn voor flora, fauna of mensen.
5.2. Op al onze tuinen is diversiteit de norm en zijn de productieprocessen 100% verduurzaamd.
Gewassen worden geoogst en gestekt, zaden worden opnieuw gezaaid. Er vindt
vruchtwisseling plaats en er is seizoensgebonden, korte teelt in harmonie met de natuur.
Groente-, fruit- & tuinafval (GFT) dient als wormenvoer in de ‘aardefabriek’ (composteren).
5.3. We maken geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen om ziekten, plagen of onkruiden
te bestrijden en er worden geen kunstmatige groeiregulatoren en kunstmest toegepast.

6. Water
6.1. De imker van Soet Heem draagt er zorg voor dat de bijen altijd kunnen beschikken over voor
bijen aantrekkelijk en gezond water, door onder meer ‘bijenkroegen’ te bouwen.
6.2. Soet Heem gebruikt regenwater en schoon Amsterdams Leidingwater. Dit wordt niet verspild
of onnodig vervuild en gebruikt water wordt afgevoerd via het riool of hergebruikt in de tuin.
6.3. Bij de werkprocessen ‘honingverwerking’ en ‘bijenwasbehandeling’ ontstaat water dat als
voedsel dient voor microbiologische organismen in riolering, grond en oppervlaktewater.
6.4. Bij de werkprocessen ‘schoonmaak’ en ‘reiniging’ ontstaat vervuild water. Soet Heem gebruikt
alleen milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, die snel afbreken in de natuur.
6.5. Op de locaties waar bijen staan, wordt indien mogelijk wateropslagcapaciteit en waterberging
gerealiseerd door wegnemen van stenen ondergrond, aanleg van begroeiing, maken van
wadi’s of vijvers en plaatsen van regentonnen.