PRIVACY PROTOCOL – STADSIMKERIJ SOET HEEM TE AMSTERDAM
Annemieke Timmerman, T: 06 10981271, E: imkermiek@gmail.com, W: www.soetheem.nl
Post- en bezoekadres: Donker Curtiusstraat 2-K, 1051 JN Amsterdam
KvK 65 959 728, BTW NL 00155 7093 B20, IBAN NL 08 ASNB 0707 28 5151, BIC ASNB NL 21

Versie 2021 0108 d.d. 9 januari 2021


1. Gebruik van persoonsgegevens
1.1. Wanneer men Soet Heem benadert, als natuurlijke persoon of als bedrijf of organisatie,
persoonlijk, telefonisch, op papier, per mail, via websites of social media, dan laat je soms
bepaalde gegevens achter. Dat kunnen vertrouwelijke of privacy-gevoelige persoonsgegevens
zijn. Soet Heem legt zo min mogelijk gegevens vast.
1.2. Soet Heem respecteert reputatie en privacy van alle mensen met wie zij in contact staat en
draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je hebt gegeven vertrouwelijk wordt
behandeld.
1.3. In beginsel behandelen wij alle personen gelijk. Als je 18 jaar of jonger bent, dan mag je
uitsluitend met instemming van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van
onze website, onze producten, diensten en materialen.

2. Persoonsgegevens
2.1. Afhankelijk van de producten, diensten en goederen die je bestelt, kunnen wij de volgende
persoonsgegevens van jou verwerken:
2.1.1. naam, e-mailadres, telefoonnummer
2.1.2. naam, adres, woonplaats
2.1.3. geslacht, geboortedatum, leeftijd
2.1.4. motivatie, opleidingsniveau
2.1.5. nationaliteit, taalvaardigheid
2.1.6. bankgegevens (rekeningnummer, betaalgegevens)
2.1.7. contactgegevens van partner, huisgenoot of andere contactpersoon
2.1.8. informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht of een mededeling
2.1.9. vragen die jij aan ons stelt en/of meldingen die jij aan ons doorgeeft
2.1.10. gegevens over je gebruik van onze diensten, producten en goederen

3. Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking
3.1. Afhankelijk van de producten, diensten en goederen die je bestelt verwerken wij je
persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden, en wel om:
3.1.1. te kunnen communiceren over bijen.
3.1.2. contact te hebben over afhandeling van vraag, verzoek, opdracht, bestelling of klacht.
3.1.3. om een bestelling te kunnen plaatsen op een bepaald adres
3.1.4. je te berichten over je aanmelding voor deelname aan activiteit of cursus.
3.1.5. je gebruik te laten maken van onze community’s (o.a. studiegroepen).
3.1.6. je gepersonaliseerde aanbiedingen te doen per telefoon of door middel van het
verzenden van een mail, elektronische nieuwsbrieven en/of post.
3.2. Verwerking vindt plaats na (impliciete) toestemming, voor uitvoering van een overeenkomst, in
kader van wettelijke plicht of ter behartiging van gerechtvaardigde belangen.

4. Identificatie
4.1. Om misbruik tegen te gaan kunnen wij je vragen om je te identificeren, persoonlijk of door een
kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN
én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de KopieID-app voor gebruiken.

5. Profilering en cookies
5.1. Wij combineren uitsluitend geanonimiseerde gegevens uit verschillende bronnen voor het
opstellen van jaarplannen en begrotingen, jaarverslagen en afrekeningen, doen van aangiftes
en opgaven, het maken van analyses en het inzetten van beleidswijzigingen.
5.2. Bij het verzamelen van gegevens maken we geen gebruik van cookies.

6. Beveiligen, bewaren en back-up
6.1. Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je ons toevertrouwd en nemen
passende, technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te
beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je
gegevens en dat persoonsgegevens via een beveiligde SSL-verbinding verstuurd worden.
6.2. Wanneer er een beveiligingsindicent is of als een ICT-systeem crasht, zullen wij onze
gegevens, dus ook jouw persoonsgegevens, herstellen. Bij een dergelijk incident worden
persoonsgegevens die wij niet (meer) hoeven of mogen bezitten niet hersteld.
6.3. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard
bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens zullen verwijderen 2 jaar
nadat het laatste contact is geweest. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer
moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.
6.4. Wij maken back-ups van onze ICT-systemen zodat we ze kunnen herstellen bij een
beveiligingsincident. Daarbij zijn we verplicht jouw persoonsgegevens goed te beveiligen.
6.5. Van individuele persoonsgegevens hebben we als back-up een fysieke kaartenbak. Voor deze
gegevens gelden even strenge beveiligingsmaatregelen als voor de digitale gegevens.

7. Verstrekking aan derden
7.1. We verstrekken je gegevens niet aan derden voor verkoop-, marketing- of advertentie-
doeleinden.
7.2. Wij geven de door jou verstrekte gegevens vrijwillig door aan derde partijen, als dat
noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde
diensten. Denk aan toekomstige afhandeling van iDeal-betalingen via de website en het
doorgeven van je gegevens aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen.
7.3. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere voor
(indien mogelijk met een overeenkomst), dat je gegevens niet voor andere doeleneinden
worden gebruikt en dat zij worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
7.4. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens slechts aan andere partijen verstrekken, als
dit wettelijk verplicht en onontkoombaar is.
7.5. Dit privacyprotocol is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links
met onze website zijn verbonden of door links in verzonden mails. Lees het protocol van de
betreffende website voor meer informatie over de manier waarop zij met gegevens omgaan.

8. Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens
8.1. Als je over je gegevens contact met ons wilt opnemen, dan kun je je wenden tot Soet Heem.
8.2. Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient,
zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het
binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.
8.3. Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op
grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

9. Vindplaats
9.1. Bepalingen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Op www.soetheem.nl wordt het Privacy Protocol
gepubliceerd. Soet Heem attendeert actief ieder die er belang bij heeft op het van toepassing
zijnde Privacy Protocol onder vermelding van de versie.